Γενικοί όροι Πώλησης και Παράδοσης

1. Γενικά
1.1 Οι παρόντες Όροι Πώλησης και Παράδοσης θα ισχύουν για όλες τις επιχειρηματικές σχέσεις του Προμηθευτή (Wilson & Kyle) με άλλες εταιρείες (“Ο Αγοραστής”). Ο Προμηθευτής και ο Αγοραστής θα αναφέρονται από κοινού ως “Τα Μέρη”. Συγκεκριμένα, ο Προμηθευτής θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες και τις προμήθειες («Οι Υπηρεσίες») στον Αγοραστή αποκλειστικά βάσει των παρόντων Γενικών Όρων Πώλησης και Παράδοσης, είτε αναφέρεται ρητά σε αυτούς κατά περίπτωση είτε όχι.
1.2 Το αργότερο mε την αποδοχή της συμφωνίας του με τον Προμηθευτή, ο Αγοραστής αποδέχεται αμετάκλητα τους παρόντες Γενικούς Όρους Πώλησης και Παράδοσης. Κανένας επιχειρηματικός Γενικός Όρος εκ μέρους του Αγοραστή δεν θα συνιστά μέρος της σύμβασης, ανεξάρτητα από το αν ο Αγοραστής αναφέρεται σε αυτούς και ανεξάρτητα από το χρόνο περιέλευσης των Όρων του Αγοραστή στον Προμηθευτή.

2. Προσφορά & Αποδοχή Παραγγελίας
2.1 Όλες οι προσφορές του Προμηθευτή είναι χωρίς υποχρέωση και υπόκεινται σε τροποποίηση. Οι παραγγελίες του Αγοραστή που δεν περιέχουν προθεσμία επιβεβαίωσης δεσμεύουν τον Αγοραστή για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες.
2.2 Κανένα συμβόλαιο με τον Προμηθευτή δεν θα τεθεί σε ισχύ έως ότου γίνει γραπτή αποδοχή και επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον Προμηθευτή («Αποδοχή Παραγγελίας»).
2.3 Τυχόν αποκλίσεις στην αποδοχή παραγγελίας θα θεωρούνται αποδεκτές εάν ο Αγοραστής δεν αντιτεθεί ρητά και εγγράφως στην εν λόγω απόκλιση, εντός επτά ημερών από την παραλαβή της επιβεβαίωσης παραγγελίας.

3. Τιμές και όροι πληρωμής
3.1 Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι τιμές που αναφέρονται στη Σύμβαση πρέπει να θεωρηθούν ως, τιμές εκ του εργοστασίου (ex works), και δεν περιλαμβάνουν την συσκευασία, τα έξοδα αποστολής και τους νομίμως καταλογιζόμενους φόρους.
3.2 Εκτός εάν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό στους όρους πληρωμής, ο Αγοραστής θα είναι υποχρεωμένος να εξοφλήσει όλα τα τιμολόγια στην έδρα του Προμηθευτή εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου και χωρίς έκπτωση.
3.3 Η πληρωμή θεωρείται ολοκληρωμένη μόνο όταν το συνολικό ποσό που αναφέρεται στο τελικό ή στο προσωρινό (Pro-forma Invoice) τιμολόγιο πιστώνεται στον λογαριασμό των Πωλητών χωρίς καμία παρακράτηση. Όλα τα έξοδα των Τραπεζών βαρύνουν τον Αγοραστή.
3.4 Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν πληρώσει το τίμημα ή οποιοδήποτε άλλο οφειλόμενο ποσό, υποχρεούται – με την επιφύλαξη οποιασδήποτε αξίωσης αποζημίωσης του Προμηθευτή – να καταβάλει τους νόμιμους τόκους στον Προμηθευτή επί του οφειλόμενου ποσού προσαυξημένους κατά ποσοστό 2% ετησίως.
3.5 Ο Αγοραστής δεν θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή με βάση αξιώσεις που απορρέουν από ενέργειες ή παραλείψεις εκ μέρους του Προμηθευτή, όταν αυτές οι αξιώσεις δεν έχουν αναγνωριστεί από τον Προμηθευτή. Ο Αγοραστής δεν θα έχει επίσης το δικαίωμα να εγείρει οποιαδήποτε ανταπαίτηση του έναντι του ποσού της οφειλής του προς τον Προμηθευτή, εκτός εάν ο τελευταίος έχει ρητά και εγγράφως αναγνωρίσει αυτές τις αξιώσεις .
3.6 Η πληρωμή πρέπει να γίνεται στο ίδιο νόμισμα με τη σχετική προσφορά ή επιβεβαίωση παραγγελίας, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

4. Παράδοση
4.1 Οποιαδήποτε ημερομηνία παράδοσης καθορίζεται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας ή με άλλο τρόπο θα θεωρείται μόνο εκτίμηση και ο Προμηθευτής δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή δαπάνη που προκαλείται ή προκύπτει από οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση.
4.2 Ο Αγοραστής δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί να παραλάβει τα Προϊόντα λόγω καθυστερημένης παράδοσης.
4.3 Εκτός εάν υπάρχει διαφορετική συμφωνία μεταξύ του Προμηθευτή και του Αγοραστή και δηλωθεί αναλόγως στην Αποδοχή Παραγγελίας, η παράδοση θα είναι Ex Works ή όπως αναφέρεται σαφώς στη σχετική προσφορά.

5. Μετάθεση του Κινδύνου και Μεταβίβαση της κυριότητας στα Προϊόντα
5.1 Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση, κατόπιν αιτήματος του Αγοραστή που διαρκεί για περισσότερο από ένα μήνα, ο Προμηθευτής δικαιούται να αποθηκεύσει τα Προϊόντα σε αποθηκευτικό χώρο της επιλογής του, με κίνδυνο και έξοδα του Αγοραστή.
5.2 Η κυριότητα των Προϊόντων δεν θα μεταβιβάζεται στον Αγοραστή ανεξάρτητα από το αν ο Αγοραστής έχει παραδώσει τα Προϊόντα ή μέρος αυτών, έως ότου ο Αγοραστής καταβάλει στον Προμηθευτή το σύνολο των ποσών που οφείλονται σε αυτόν.

6. Προδιαγραφές
6.1 Αν και ο Προμηθευτής έχει φροντίσει να διασφαλίσει την ακρίβεια οποιωνδήποτε δεδομένων, πληροφοριών ή συμβουλών που περιλαμβάνονται σε οποιονδήποτε κατάλογο ή άλλα έντυπα που παρέχονται στον Αγοραστή, ο Προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες πληροφορίες, δεδομένα ή συμβουλές, είτε παρέχονται εξ αμελείας είτε όχι και θα θεωρείται ότι ο Αγοραστής κατά τον χρόνο σύναψης της Σύμβασης θα έχει μεριμνήσει για τις δικές του έρευνες και ελέγχους των Εμπορευμάτων.
6.2 Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, ο Αγοραστής θα επιθεωρεί τα Εμπορεύματα κατά την άφιξή τους στις εγκαταστάσεις του και εντός δεκατεσσάρων ημερών από την άφιξή τους θα ειδοποιεί τον Προμηθευτή για οποιαδήποτε ζημιά, έλλειψη, απώλεια ή άλλα στοιχεία, βάσει των οποίων ισχυρίζεται ότι τα Παραδοθέντα Προϊόντα δεν είναι σύμφωνα με τη Σύμβαση. Εάν δεν ληφθεί τέτοια ειδοποίηση, τα προϊόντα θεωρείται ότι έχουν παραδοθεί σύμφωνα με τη Σύμβαση και ότι έχουν γίνει αποδεκτά από τον Αγοραστή.
6.3 Στην περίπτωση που ο Αγοραστής προβεί στην ειδοποίηση του Προμηθευτή δυνάμει της παρ. 6.2, θα πρέπει να διατηρήσει για περίοδο τριάντα ημερών από την ειδοποίηση τα Προϊόντα άθικτα και όπως αυτά παραδόθηκαν κατά την παραλαβή από τον Προμηθευτή, κατά τη διάρκεια της οποίας περιόδου οι αντιπρόσωποι ή οι υπάλληλοι του Προμηθευτή θα μπορούν να παρευρίσκονται ελεύθερα στις εγκαταστάσεις του Αγοραστή προς διερεύνηση του αιτήματος.
6.4 Εάν ο Αγοραστής δεν συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις των παρ. 6.2 ή 6.3, θα θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί από όλες τις αγωγές, τις αξιώσεις, τα δικαιώματα ή τα ένδικα βοηθήματα που ενδέχεται να φέρει σχετικά με τη μη συμμόρφωση των Προϊόντων με τη Σύμβαση.
6.5 Εάν κατά την επιθεώρηση από τον Προμηθευτή, διαπιστωθεί ότι τα Προϊόντα έχουν υποστεί ζημιά, είναι λιγότερα ή με άλλο τρόπο δεν είναι σύμφωνα με τη Σύμβαση, ο Προμηθευτής θα τα αντικαταστήσει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, με δικά του έξοδα ή αλλιώς θα κατασκευάσει όμοια.
6.6 Οποιαδήποτε ζημία, έλλειψη, απώλεια ή άλλη μη συμμόρφωση με την Σύμβαση για ένα μέρος των Προϊόντων θα παρέχει στον Αγοραστή τα μέσα αποκατάστασης που αναφέρονται στον παρόντα Όρο, μόνο σε σχέση με το συγκεκριμένο ποσοστό ή μέρος.

7. Εγγύηση Πωλητή
Για περίοδο 12 (Δώδεκα) μηνών από την ημερομηνία του τιμολογίου ή 6 (Έξι) μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης, όποιο συμβεί νωρίτερα, ο Προμηθευτής θα αντικαταστήσει ή θα επισκευάσει (κατά τη διακριτική ευχέρεια του Προμηθευτή) οποιοδήποτε μέρος ή μέρη αυτού που απαιτούν αντικατάσταση ή επισκευή λόγω ελαττωματικού σχεδιασμού, κατασκευής ή υλικού, εκτός των εξής περιπτώσεων:
(α) Ο Προμηθευτής δεν θα είναι υπεύθυνος για τυχόν έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν για τον Αγοραστή και / ή τον Χρήστη για την αφαίρεση ή, αν έχει αφαιρεθεί, την αντικατάσταση οποιουδήποτε μέρους ή μερών των Προϊόντων που έχουν αποσταλεί για επιθεώρηση ή για την τοποθέτηση, ή αν έχουν τοποθετηθεί, την αντικατάσταση με νέα ανταλλακτικά που παρέχονται αντ’ αυτού/ών.
(β) Η Wilson & Kyle απαλλάσσεται από οποιαδήποτε άλλη μορφή ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης κάθε παρεπόμενης απώλειας ή ζημιάς που προκαλείται ή προκύπτει εξαιτίας του ότι τα προϊόντα δεν είναι του τύπου ή της ποιότητας που παραγγέλθηκαν ή λόγω καθυστέρησης των εμπορευμάτων ή για οποιουσδήποτε άλλους λόγους.
(γ) Καμία αξίωση για αντικατάσταση ή επισκευή δεν μπορεί να εξεταστεί εάν το ελαττωματικό τμήμα ή τμήματα δεν επιστραφούν με έξοδα που βαρύνουν αποκλειστικά τον Αγοραστή στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή μαζί με τις ακόλουθες πληροφορίες:
(i) Αναφορά του Πωλητή για τα Προϊόντα από τα οποία προήλθαν το ανταλλακτικό ή τα ανταλλακτικά.
(ii) Τα ελαττώματα που ισχυρίζεται ότι φέρουν και τις αιτίες αυτών.
(iii) Την ημερομηνία αγοράς και την πηγή από την οποία αγοράστηκαν τα Προϊόντα.
(δ) Η παρούσα Εγγύηση δεν επεκτείνεται σε οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα που, κατά την κρίση του Προμηθευτή (η οποία πρέπει να είναι οριστική) αποδόθηκε σε:
(i) Οποιαδήποτε μορφή ακατάλληλης χρήσης.
(ii) Φθορά.
(iii) Μη συμμόρφωση σε οποιεσδήποτε οδηγίες του Προμηθευτή.
(iv) Λάθος τοποθέτηση που προκλήθηκε από οποιονδήποτε λόγο.
(iv) Αμέλεια.
(v) Μη φυσιολογικές διαβρωτικές ή λειαντικές συνθήκες.
(vi) Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση στα Προϊόντα ή σε μέρη αυτών, ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων μέρων, χωρίς να έχει χορηγηθεί προηγουμένως ρητή έγγραφη έγκριση από τον Προμηθευτή.
(vii) Ο Αγοραστής είναι υπέυθυνος για συμμόρφωση με τους κανονισμούς IMO.
(ε) Στις περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται από τον Αγοραστή ότι τα Προϊόντα είναι ακατάλληλα / ελαττωματικά, τα Προϊόντα πρέπει να επιστραφούν κι επιθεωρηθούν στις εγκαταστάσεις του αρχικού προμηθευτή/ εργοστασίου, οι οποίοι θα παρέχουν στη συνέχεια την τελική αναφορά προς αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος αντικατάστασης.

8. Υποχρεώσεις Αγοραστή
Ο Αγοραστής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη αποζημίωσης του Προμηθευτή για τα έξοδα και κόστη όλων των απαιτήσεων, αγωγών, ενεργειών και οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς οφειλόμενης σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εταιρεία ή ιδιοκτησία του.

9. Καταγγελία της Σύμβασης από τον προμηθευτή.
9.1 Ο Προμηθευτής μπορεί να καταγγείλει με άμεση ενέργεια τη Σύμβαση με γραπτή ειδοποίηση προς τον Αγοραστή, όταν συμβεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα συμβάντα:
(i) Όταν δεν λάβει χώρα έως την ημερομηνία που ορίζεται ως η ημερομηνία πληρωμής, η ολοσχερής εξόφληση των Προϊόντων ή οποιαδήποτε δόσης των Προϊόντων προς τον Προμηθευτή.
(ii) Όταν ο Αγοραστής αδυνατεί να παρέχει οποιαδήποτε Εμπορική ασφάλεια που απαιτείται από τη Σύμβαση.
(iii) Όταν ο Αγοραστής κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί σε εκκαθάριση ή διοριστεί εκκαθαριστής.
(iv) Όταν ο Αγοραστής παραβιάζει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους.
9.2 Η παροχή χρόνου ή οποιαδήποτε άλλη ανοχή ή παραχώρηση από τον Προμηθευτή στον Αγοραστή, σε καμία περίπτωση δεν θίγει ή συνιστά παραίτηση από το δικαίωμα του Προμηθευτή να διεκδικήσει οποιοδήποτε από τα συμβατικά δικαιώματά του στο βαθμό που τούτο θα συνιστά τροποποίηση των συμβατικών όρων αυτών, σύμφωνα με τον όρο 17
9.3 Εάν ο Προμηθευτής καταγγείλει τη Σύμβαση σύμφωνα με τον παρόντα όρο, τότε, με επιφύλαξη τυχόν άλλων δικαιωμάτων του,ο Προμηθευτής δικαιούται να παρακρατήσει οποιαδήποτε προκαταβολή έχει δώσει ο Αγοραστής.

10. Καταγγελία από τον Αγοραστή
Η Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από τον Αγοραστή μόνο με τη έγγραφη συναίνεση του Προμηθευτή, η οποία μπορεί να δοθεί ή να ανακληθεί κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Προμηθευτή και υπό τους όρους που ο Προμηθευτής κρίνει σκόπιμους. Εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, θα χρεώνονται κόστη ακύρωσης (ακυρωτικά) 30% σε όλες τις παραγγελίες.
11. Ανωτέρα Βία
Σε περίπτωση: πολιτικών αναταραχών,, κοινωνικών διενέξεων, Θεομηνίας, πανδημίας ή πολέμου (είτε δηλωθεί ότι θα γίνει, είτε είναι σε εξέλιξη) κινδύνων της θάλασσας (‘perils of the sea’), βλάβης σε μηχανήματα, ελλείψεων πρώτων υλών ή καυσίμων ή εργατικών χεριών ή συνεργατών του Προμηθευτή ή οποιωνδήποτε άλλων απρόβλεπτων ή εξαιρετικών περιστάσεων που επηρεάζουν την εκτέλεση της Σύμβασης, ο Προμηθευτής μπορεί κατά την κρίση του είτε:
Να διακόψει τη Σύμβαση και να επιστρέψει οποιαδήποτε προκαταβολή έχει δοθεί από τον Αγοραστή
ή
Να καθυστερήσει την παράδοση για την περίοδο ή τις περιόδους που θα θεωρήσει απαραίτητες και σε κάθε περίπτωση ο Αγοραστής δεν θα έχει καμία απολύτως αξίωση εναντίον του Προμηθευτή για αυτή τη διακοπή ή καθυστέρηση.

12. Εμπιστευτικότητα
12.1 Τυχόν σχέδια ή τεχνικά έγγραφα που προορίζονται για χρήση στην κατασκευή των Προϊόντων και υποβάλλονται στον Αγοραστή πριν ή μετά τη διαμόρφωση της Σύμβασης παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία του Προμηθευτή. Τέτοια σχέδια ή τεχνικά έγγραφα δεν μπορούν, χωρίς τη συγκατάθεση του Προμηθευτή, να χρησιμοποιηθούν από τον Αγοραστή ή να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν, να μεταδοθούν ή να κοινοποιηθούν σε τρίτους. Τα εν λόγω σχέδια και έγγραφα θα καταστούν ιδιοκτησία του Αγοραστή μόνο εάν τούτο συμφωνηθεί ρητά εγγράφως από τον Προμηθευτή.
12.2 Σε περίπτωση που μια Παραγγελία ή Σύμβαση δεν εκτελεστεί για οποιονδήποτε λόγο, κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα επιστρέψει στο άλλο, κατόπιν σχετικού αιτήματος, όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταστρέψει τυχόν αντίγραφά τους που ενδέχεται να έχουν εξαχθεί.

13. Εκχώρηση
Η Σύμβαση είναι προσωπική για τον Αγοραστή και δεν μπορεί να την μεταβιβάσει ή να την εκχωρήσει με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή έγγραφη συναίνεση του Προμηθευτή.
14. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η Σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και για οποιαδήποτε διαφορά αρμόδια θα είναι τα Ελληνικά δικαστήρια.

15. Τροποποίηση
Μετά την κατάρτιση της Σύμβασης, τυχόν αλλαγές, τροποποιήσεις, ή προσθήκες σε αυτήν πρέπει να συμφωνηθούν εγγράφως από τα μέρη, να αναφέρονται στην Σύμβαση και να επισυνάπτονται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας.

16. Ειδοποιήσεις
Κάθε ειδοποίηση, αίτημα ή αξίωση και άλλες σχετιζόμενες επικοινωνίες, θα πρέπει να γίνονται γραπτώς, με ειδική αναφορά στη Σύμβαση και θα θεωρείται ότι έχουν διεκπεραιωθεί προσηκόντως, όταν αποστέλλονται κατά προτίμηση μέσω email ή μέσω άλλης μορφής καταγεγραμμένης επικοινωνίας (π.χ. έχουν ταχυδρομηθεί σε προτεραιότητα μέσω προπληρωμένου φάκελου στη διεύθυνση του Αγοραστή ή του Πωλητή, όπως φαίνεται αντίστοιχα στην Παραγγελία και την Επιβεβαίωση Παραγγελίας ή σε περίπτωση αποτυχίας αυτών στη διεύθυνση στην οποία το ένα μέρος θεωρεί εύλογα ότι το άλλο ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα)

17. Κανονισμοί Υλικών & Δηλώσεις
Όλα τα προϊόντα που παρέχονται για εγκατάσταση σε οποιοδήποτε πλοίο, είναι σύμφωνα με το ψήφισμα MEPC.269 (68) – 2015 Οδηγίες για την Ανάπτυξη της Απογραφής Επικίνδυνων Υλικών – (Εγκρίθηκε στις 15 Μαΐου 2015), Προσάρτημα 6 και Προσάρτημα 7 και σύμφωνα με την καθοδήγηση βέλτιστων πρακτικών EMSA καθώς και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) Νο. 1257/2013, σχετικά με τα πλοία υπό Ευρωπαϊκή Σημαία. Κατόπιν αιτήματος, μπορούμε να παρέχουμε MD (Δήλωση Υλικού) και SDoC (Δήλωση Συμμόρφωσης Προμηθευτών), στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο λόγω της φύσης των προϊόντων.

18. Ερμηνεία
Οι επικεφαλίδες των όρων του παρόντος, δεν επηρεάζουν την ερμηνεία αυτών των όρων