ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 (GDPR)

Η εταιρεία «Wilson & Kyle» Ν. ΣΥΛΛΟΓΙΔΟΥ & Π. ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Ο.Ε., που εδρεύει στον Άλιμο Αττικής, στην οδό Εθνάρχου Μακαρίου 2 & Λεωφ. Ποσειδώνος, Τ.Κ. 174 55, Α.Φ.Μ. 800473942, Δ.Ο.Υ Παλαιού Φαλήρου, τηλέφωνα 210 4175286-7 και διεύθυνση e-mail info@wilsonandkyle.com, είναι υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε ως χρήστες του wilsonandkyle.com, πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες της «Wilson & Kyle Ν. ΣΥΛΛΟΓΙΔΟΥ & Π. ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Ο.Ε.» και δεσμεύεται για την προστασία του απορρήτου και την ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων. Στο πλαίσιο του κανονισμού της ΕΕ 2016/679 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (εφεξής «ο Κανονισμός»), η WILSON & KYLE θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι κατέχει τα δεδομένα σας (τόσο προσωπικά όσο και οικονομικά), τα οποία μπορούν να συλλεχθούν μέσω του ιστοτόπου μας, προφορικά, μέσω email ή μέσω τρίτου μέρους και είναι απαραίτητα για τη δημιουργία και την ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων.

Παρέχοντας μας τα προσωπικά σας δεδομένα, συμφωνείτε με αυτήν την πολιτική απορρήτου, αποδέχεστε τις πρακτικές απορρήτου μας και συναινείτε στην επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων που αποκτά η WILSON & KYLE.

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων και νομική βάση.

Τα δεδομένα που συλλέγονται θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τα νόμιμα συμφέροντα του κατόχου της πολιτικής απορρήτου, όσον αφορά τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις συμβάσεις και σε συμμόρφωση με τις συνακόλουθες νομικές υποχρεώσεις, και προκειμένου η εταιρεία να διαχειρίζεται τις εμπορικές σχέσεις με επιτυχία και αποτελεσματικότητα. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εκτείνεται ως και θα μας επιτρέψει :
– την εκτέλεση όλων των συναφών δραστηριοτήτων και να συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση και εκτέλεση οικονομικών και φορολογικών υποχρεώσεων
– την διαχείριση και εκτέλεση συμβάσεων
– την διαχείριση και εκτέλεση πληρωμών
– την αποστολή / πραγματοποίηση εμπορικών επικοινωνιών
Ο ιστότοπός μας θα συλλέγει και θα χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα μόνο με τρόπους που περιγράφονται στο παρόν, και με τρόπο που συνάδει με τις υποχρεώσεις μας και τα δικαιώματά σας βάσει του νόμου.
Ως «Προσωπικά δεδομένα» εννοούνται οποιοδήποτε και όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με ένα άτομο το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί άμεσα ή έμμεσα από αυτά τα δεδομένα. Στην προκειμένη περίπτωση, σημαίνει προσωπικά δεδομένα που παρέχετε μέσω της Ιστοσελίδας μας. Ο ορισμός αυτός, κατά περίπτωση, ενσωματώνει τους ορισμούς που παρέχονται στον κανονισμό ΕΕ 2016/679 – τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων («GDPR»).
Ως «Προσωπικά δεδομένα» εννοείται κάθε πληροφορία που επιτρέπει να αναγνωριστείτε. Αφορούν τα προφανή στοιχεία, όπως το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, ενώ μπορεί επίσης να αφορούν λιγότερο εμφανείς πληροφορίες και στοιχεία αναγνώρισης. Ανάλογα με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, ενδέχεται να συλλέξουμε μερικά ή όλα τα ακόλουθα:
Όνομα.
Φύλο.
Επωνυμία επιχείρησης ή εταιρείας.
Τίτλος εργασίας.
Επάγγελμα.
Στοιχεία επικοινωνίας, όπως διευθύνσεις email και αριθμούς τηλεφώνου.
Δημογραφικές πληροφορίες όπως ταχυδρομικός κώδικας.
Διεύθυνση IP.
Τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης στο Web.
Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή δεδομένα που μας παρέχετε (π.χ. συμπλήρωση φόρμας ή email).
Λειτουργικά συστήματα.
Μια λίστα με διευθύνσεις URL που ξεκινούν με έναν ιστότοπο αναφοράς, τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπό μας και τον ιστότοπο στον οποίο εξέρχεστε.

Επεξεργασία Δεδομένων.

Η επεξεργασία θα πραγματοποιηθεί μέσω λειτουργιών όπως συλλογή, εγγραφή, οργάνωση, αποθήκευση, διαβούλευση, επεξεργασία, αλλαγή, επιλογή, εξαγωγή, σύγκριση, χρήση, αποκλεισμός, κοινοποίηση, διαγραφή και καταστροφή δεδομένων.

Τα δεδομένα που συλλέγονται θα υποστούν επεξεργασία γραπτώς και/ή σε μαγνητικά, ηλεκτρονικά ή μηχανογραφικά μέσα. Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και όταν τα δεδομένα συλλέγονται μόνο σύμφωνα με τους σκοπούς του όρου 1. Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σε ακολουθία με τις λειτουργίες τους και τις οδηγίες που λαμβάνονται, από προσωπικό και συνεργάτες, αποκλειστικά σε σχέση με τους συγκεκριμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις αρχές της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας που καθορίζονται στον Κανονισμό.

3.Παροχή δεδομένων.

Η παροχή κοινών και αναγνωριστικών προσωπικών δεδομένων είναι απολύτως απαραίτητη για τους σκοπούς του όρου 1.

Άρνηση παροχής.

Εάν ο πελάτης δε συναινέσει στην παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως διατυπώνονται στον όρο 3, τούτο ίσως συνεπάγεται την αδυναμία εκτέλεσης των σκοπών και ενεργειών του όρου 1.
Η άρνηση συναίνεσης σε άλλες μορφές επεξεργασίας δεδομένων (όπως ενημερωτικά δελτία ή άλλες μορφές προώθησης) δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ήδη υφιστάμενη εμπορική σχέση.

Επικοινωνία δεδομένων.

Υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι επικοινωνίες είναι σύμφωνες με τις συναφείς νομικές υποχρεώσεις, τα συλλεγόμενα δεδομένα μπορούν να κοινοποιούνται στις ακόλουθες κατηγορίες συνεργατών ή τρίτων μερών/προσώπων, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αποκλειστικά σε σχέση με τους σκοπούς του όρου 1:

Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς,
Συνεργάτες και θυγατρικές,
Τράπεζες,
Ανεξάρτητοι συνεργάτες της Wilson & Kyle
Επαγγελματίες και σύμβουλοι,
Κάθε μέρος που είναι ο νόμιμος παραλήπτης μιας επικοινωνίας σύμφωνα με τους σκοπούς του όρου 1
Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς. Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Λάβετε υπόψη ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σχετικά με τον τρόπο συλλογής, αποθήκευσης ή χρήσης των δεδομένων σας από άλλους ιστότοπους και σας προτρέπουμε να ελέγξετε τις πολιτικές απορρήτου οποιωνδήποτε τέτοιων ιστότοπων προτού παρέχετε οποιαδήποτε δεδομένα σε αυτούς.

Περίοδος διατήρησης δεδομένων.

Τα δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας για όλο το διάστημα ισχύος και πέρα από τη διάρκεια της σύμβασης, προκειμένου να εκπληρωθούν οι συναφείς νομικές υποχρεώσεις.
Εάν το ζητήσετε, τα δεδομένα θα διαγραφούν αμέσως από τη λίστα αλληλογραφίας για εμπορικές επικοινωνίες.

Διαβίβαση δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν (εκτός εάν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από το ενδιαφερόμενο μέρος).

Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν σε τρίτες χώρες εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τους σκοπούς του όρου 1. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο μετά την έκδοση μιας απόφασης επάρκειας της Επιτροπής ή βάσει τυποποιημένων συμβατικών όρων, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού.

Ο πελάτης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) Να γνωρίζει ποια προσωπικά δεδομένα, που τον αφορούν, διατηρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από την εταιρεία καθώς και την προέλευσή τους (δικαίωμα πρόσβασης).

β) Να ζητήσει τη διόρθωση ή / και τη συμπλήρωσή τους προκειμένου να είναι πλήρη και ακριβή, παρέχοντας οποιοδήποτε αναγκαίο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ή ανάγκη συμπλήρωσης ή διόρθωσης (δικαίωμα διόρθωσης), το οποίο ταυτόχρονα αποτελεί υποχρέωση της εταιρείας.

γ) Να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του (δικαίωμα περιορισμού).

δ) Να αρνηθεί ή / και να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που τηρεί η εταιρεία (δικαίωμα αντίταξης/αντίρρησης).

ε) Να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του από τα αρχεία της εταιρείας.

στ) Να ζητήσει από την εταιρεία να μεταφέρει τα δεδομένα που της παρέχονται σε οποιονδήποτε άλλο ελεγκτή (δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων)

Λάβετε υπόψη ότι η εκπλήρωση των αιτημάτων σύμφωνα με τα στοιχεία γ), δ) και ε), στο βαθμό που αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την προετοιμασία ή τη συνέχιση και τη λειτουργία της σύμβασης, ανεξάρτητα από το εάν έχουν χορηγηθεί από τον πελάτη ή ληφθεί από οποιαδήποτε δημόσια πηγή, συνεπάγεται τον αυτοδίκαιο τερματισμό της αντίστοιχης σύμβασης ή των συμβάσεων για λογαριασμό του πελάτη, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους ή την αδυναμία εξέτασης ενός αιτήματος επί του θέματος.

Επιπλέον, η εταιρεία έχει το δικαίωμα σε κάθε περίπτωση να απορρίψει αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφής δεδομένων του πελάτη, εάν η επεξεργασία ή διατήρηση δεδομένων είναι απαραίτητη για τη σύσταση, την εξάσκηση ή την υποστήριξη του εννόμου συμφέροντος της, των νομίμων δικαιωμάτων της ή με την συμμόρφωσή της με νομικές της υποχρεώσεις.

Η άσκηση του δικαιώματος φορητότητας (παραπάνω στο στοιχείο στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή δεδομένων από τα αρχεία της εταιρείας, η οποία υπόκειται στους όρους της ακριβώς προηγούμενης παραγράφου.

Η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά την επεξεργασία δεδομένων που έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr) – η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή στην Ελλάδα για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων – όσον αφορά την επεξεργασία που τον αφορά, εάν θεωρεί ότι τα δικαιώματά του παραβιάζονται με οποιονδήποτε τρόπο.

Για την προστασία των δεδομένων σας, η εταιρεία διαθέτει διαδικασίες και συστήματα για την τήρηση του απορρήτου των ζητούµενων προσωπικών δεδομένων και την επεξεργασία τους, καθώς και για την προστασία τους από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διαβίβαση ή πρόσβαση και οποιαδήποτε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων πρόσβασης, φυσικής και λογισμικής προστασίας, πρόληψης απώλειας δεδομένων (Πρόληψη απώλειας δεδομένων) και «δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας» εκτός από την εταιρεία.

Οι παραπάνω πληροφορίες που παρέχονται στον πελάτη είναι σύμφωνες σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που εγκρίθηκαν και εφαρμόστηκαν σε αυτό το πλαίσιο και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη τροποποίηση του Ν. 2472/1997 και οποιαδήποτε αναφορά σε συμβατικά ή άλλα έγγραφα της εταιρείας

Δικαιώματα του ενδιαφερομένου μέρους.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε πρόσβαση, τροποποίηση, ακύρωση, περιορισμό και την εξάσκηση του δικαιώματος αντίρρησης και φορητότητας επί των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνώντας μαζί μας στο info@wilsonandkyle.com, σύμφωνα με τα Άρθρα 15- 22 του Κανονισμού.

Σε τέτοιες περιπτώσεις θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Αυτή η περίοδος μπορεί να παραταθεί κατά εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο κατά την αποκλειστική κρίση της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων, οπότε θα σας ενημερώσουμε για αυτό εντός προαναφερθείσα περίοδος τριάντα (30) ημερών.

Η άσκηση των δικαιωμάτων του πελάτη δεν συνεπάγεται καμία επιβάρυνση για αυτόν. Ωστόσο, σε περίπτωση που τα αιτήματα του πελάτη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, ενδέχεται είτε να ζητήσουμε από τον πελάτη να αναλάβει τα σχετικά έξοδα για τα οποία θα σας ενημερώσουμε ή να αρνηθούμε να τα απαντήσουμε.

10.Πολιτική Cookies
α) Πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω του ιστότοπού μας http://wilsonandkyle.com/

Η Wilson & Kyle συλλέγει προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους επισκέπτες στον ιστότοπό της http://wilsonandkyle.com/

Όταν κάποιος επισκέπτεται τον ιστότοπό μας, συλλέγουμε τυπικές πληροφορίες στο Διαδίκτυο (όπως διεύθυνση IP και τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί) και λεπτομέρειες σχετικά με τα πρότυπα συμπεριφοράς του. Αυτό το κάνουμε για να μπορούμε να παρακολουθούμε τον αριθμό των επισκεπτών στον ιστότοπό μας και να κατανοούμε πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας. Δεν επιθυμούμε και δεν προσπαθούμε να διαπιστώσουμε τις ταυτότητες ή το ποιόν των ατόμων που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας.

β) Χρήση των cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, στο κινητό ή σε άλλη συσκευή από τους ιστότοπους που επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούνται ευρέως για να κάνουν τους ιστότοπους να λειτουργούν ή να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, καθώς και για την παροχή πληροφοριών στους κατόχους του ιστότοπου.

Παρακάτω εξηγούμε:

• Πώς να διαχειριστείτε ή να αφαιρέσετε τα cookies.
• Τα cookies που χρησιμοποιούμε.
• Γιατί τα χρησιμοποιούμε.

γ) Διαχείριση ή αφαίρεση cookies

Μπορείτε να καταργήσετε τα cookies διαγράφοντάς τα από το ιστορικό του προγράμματος περιήγησής σας (προσωρινή μνήμη) κατά την έξοδο σας από τον ιστότοπο. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου της χρήσης τους μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας, στη διεύθυνση www.aboutcookies.org .

Μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies σε δημοφιλή προγράμματα περιήγησης:

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο ιστότοπος της Wilson & Kyle δεν θα λειτουργεί σωστά χωρίς cookies.

δ) Cookies που χρησιμοποιούμε

Χρησιμοποιούμε cookies για να καταγράψουμε την επίσκεψή σας στον Ιστότοπο, τη διεύθυνση IP σας, τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί και τους συνδέσμους που έχετε ακολουθήσει για στατιστικούς σκοπούς. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies για αποδοχή των cookies.

Επιπλέον, συλλέγουμε cookies μέσω συγκεκριμένης τεχνολογίας παρακολούθησης, το Official StatCounter Plugin για τους σκοπούς του, ως τρίτο μέρος.

Τρίτα μέρη μπορούν να χρησιμοποιούν cookies όπως περιγράφεται στις δηλώσεις απορρήτου τους.

11. Κάτοχος της πολιτικής απορρήτου.

Κάτοχος αυτής της πολιτικής απορρήτου είναι:

Η WILSON & KYLE που εδρεύει στην Ελλάδα, στον Άλιμο Αττικής, επί της οδού Εθναρού Μακαρίου 2, Τ.Κ. 174 55.